Bemutatkozás

   

Tagintézmény vezető: Káhleszné Krémer Ildikó (Vezetői pályázat)

 

Kedves Érdeklődő!

Általános Iskolánkban, melynek jogelődében 1986-ban vette kezdetét Szentlőrincen a gyógypedagógiai nevelés-oktatás: a szegregáltan oktatható, tanulásban akadályozott, valamint az integráltan oktatható értelmileg akadályozott gyermekek nevelését-oktatását végezzük az előkészítő jellegű 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig.

Céljaink között kiemelt helyen szerepel:

 • a képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában,
 • a differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességek fejlesztése során,
 • a hiányosan működő képességek korrekciója valamennyi területen és osztályfokon,
 • a terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a tartós tanulási akadályozottságot, magatartási zavart mutató tanulók fejlesztésében,
 • a tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a továbbképzésre,
 • az önálló életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása,
 • a személyiség gazdagítása az önelfogadással, a mások elfogadásával, a toleráns magatartással, az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel az értékekkel.

A gyógypedagógusok és a gyógypedagógiai asszisztensek mindennapi munkáját az alábbiak vezérlik:

Minden ember, minden gyermek értéket képvisel, nincs másodrendű állampolgár. Olyan programot alakítunk, amelyben minden gyermeknek sikerül kibontania saját személyiségét, értékeit. Egyaránt fontosnak tartjuk a szellemi értékek kibontakoztatása mellett a testi és az érzelmi nevelést.

Mindehhez olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben a felnőtt, a gyermek jól érzi magát, ahol az emberi, a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a különösségét, a másságot is elfogadva.

Délutánonként 1 napközis csoportban, gyógypedagógiai asszisztensek közreműködésével is segítjük a másnapi tanórákra való felkészülést, s irányítjuk a szabadidő hasznos eltöltését.

A Kollégiumban elhelyezést kapnak azok az általános iskolai tanulók, akiknek a német nemzetiségi nyelv tanulására; illetve a szegregált gyógypedagógiai intézményben való tanulásra a lakóhelyükön nincs lehetőségük. Ellátást kapnak azok a gyermekek is, akiknek a szülei nem tudják biztosítani a tanuláshoz szükséges megfelelő feltételeket. A Járási Gyermekjóléti Szolgálatok javaslatai alapján is létesítünk kollégiumi jogviszonyt a Szentlőrinci Általános Iskolával tanulói jogviszonyban lévő, védelembe vett gyermekekkel is. A kollégium, az iskola udvarán álló kétszintes épület nyolc barátságos hálószobával, fürdőkkel, saját kiskönyvtárral, klubszobával várja a leendő kollégistákat.

Pedagógiai munkánk középpontjában a gyerekek állnak, akiknél szeretettel és gondoskodással pótoljuk a családi légkört.

Mit biztosítunk a kollégiumban?

- a nyugodt tanulás feltételeit,

- a napi ötszöri, változatos étkezést,

- kulturált tisztálkodási és pihenési lehetőséget,

- az iskola rendezvényein való részvételt,

- folyamatos pedagógiai és egészségügyi felügyeletet.

EGYMI-nk fő feladata: utazó gyógypedagógusok foglalkoztatásával segíti a járás területén működő, integráltan nevelő-oktató általános iskolák pedagógusait az együttnevelés feladatainak megoldásában. Útmutatást ad a Szakértői Bizottságok szakértői véleményének értelmezéséhez. Az utazó gyógypedagógusok egyéni fejlesztési tervet állítanak össze, illetve fejlesztési lapokat vezetnek az általuk fejlesztésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekekről, tanév végén egyéni értékelő lapot készítenek, valamint tanácsadást nyújtanak a pedagógusoknak, a szülőknek.

Hagyományrendszerünk beépül a közös igazgatású köznevelési intézmény hagyományai közé:

 • a „másságot” mutatjuk meg a társ-tagintézmények, valamint a Szentlőrinci Tankerület számára meghirdetett nyílt napjainkon az „Ismerj meg, fogadj el!” rendezvényeinkkel, a „Mutasd meg a képességeidet!” játékos vetélkedővel és a „Költészetnapi tehetségkutató délután”-nal, melyeket a tankerület sajátos nevelési igényű tanulóinak szervezünk évről évre,
 • hagyományteremtő céllal, az idei tanévben megrendezzük a Járási Atlétikai Versenyt, melyen sporttehetség-azonosítással is segítjük az integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek felmenő rendszerű versenyekre való eljuttatását,
 • gyermekszervezetünk, a „Fogjuk egymás kezét!” szervezi tagintézményi-, intézményi-, tankerületi szabadidős programjaink jó részét,
 • a városi-, egyben járási kulturális seregszemlén, a Kisdiákfesztiválon Hang-Szín-Tér Társulatunk, versmondóink, rendre minősített okleveleket nyernek,
 • a Megyei Komplex Tanulmányi Vetélkedőkön méltó versenytársai vagyunk a megyei önálló intézményeknek,
 • a sportversenyeken elért eredmények alapján büszkélkedhetünk megyei, regionális és országos diákolimpikonokkal is.

Alapító tagjai vagyunk a 2002. május 06.-án megalakult Baranya Megyei Fogyatékkal Élők Sportszövetségének.

Szakmai tevékenységünket Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2003-ban Oktatási Díjjal is elismerte.

Referencia-intézményi címre előminősített intézményegység lettünk 2011 márciusától kistérségi együttműködésben mintaadó intézmény/intézmény-együttes referenciaterületen, valamint az új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő, előminősítést is elnyertük.

Iskolánk ismételten elnyerte az Ökoiskola címet a 2016. január 1. - 2018. december 31. közötti időszakra.

Tevékenységünk nyilvánossá tétele érdekében folyamatosan közzétesszük híreinket a Szentlőrinci Járás köznevelésének honlapján.

Vókó Ágota